Liikenne- ja viestintäministeriön Big datan hyödyntäminen -raportti julkaistu

Liikenne- ja viestintäministeriön julkaiseman Big datan hyödyntäminen -raportin mukaan tietoaineistojen laajemman ja tehokkaamman käytön avulla on saavutettavissa merkittäviä hyötyjä, muun muassa kustannussäästöjä, informoidumpia päätöksiä sekä tarkempia ennusteita toiminnasta. Tiedon hyödyntämisestä on tullut yhä vahvemmin kilpailukyvyn edellytys alasta riippumatta. Investoinnit big dataan ja analytiikkaan ovat vahvassa kasvussa. Suomella on hyvät edellytykset vastata big datan haasteeseen: kansainvälisten vertailututkimusten mukaan Suomi on maailman digitaalisesti edistyneimpien maiden joukossa erityisesti mitä tulee teknisiin valmiuksiin.

Suurten data-aineistojen hyödyntämisen ja kilpailukyvyn kannalta on löydettävissä monia potentiaalisia alueita. Big datan hyödyntämistä tarvitaan kaikilla sektoreilla, joten tietoisuutta aiheesta on lisättävä kohti datan tunnistamista, kokeiluja ja kehitystoimintaa. Korkeatasoinen osaaminen on olennaisin big dataa edistävä tekijä. Sen puute on toisaalta kehitystä rajoittava tekijä. Toimenpide-ehdotuksen mukaan mm. ”Datalähettiläitä” hankitaan ja käytetään tuomaan big data -tietoutta ja osaamista yrityksiin ja hallintoon. Myös osaamisen kehittämistä tukevaa verkostotoimintaa edistetään.

Datalähtöisesti päätöksiä tekevien yritysten on tutkittu olevan keskimäärin noin 5-6- prosenttia tuottavampia kuin perinteisillä menetelmillä päätöksiä tekevät yritykset.

BIGDATAPUMP Oy:ssä on Suomen ja Euroopankin mittakaavassa ainutlaatuista big data -osaamista ja laajaa kokemusta, jota suomalaiset ja kansainväliset yritykset pystyvät hyödyntämään big data kehityksessään ja toiminnassaan. Ota yhteyttä BIGDATAPUMPin datalähettiläisiin!

Raportti on luettavissa kokonaisuudessaan LVM:n sivuilla.